OnlineDogShows.eu

17/09/2022  
Bull Terrier and Miniature Bull Terrier Specialties Belgium

Bull Terrier and Miniature Bull Terrier Specialties Ergebnisse anzeigen Katalog öffnen

 

Bull Terrier Club Belgie 

23ste Memorial W. Servranckx

Bull Terrier and Miniature Bull Terrier
Specialties

 

Open Show (with CAC)

Judge

Mrs. Maxine O'Neill (Khlolander Bull Terriers) UK
Miniatuur Bull Terrier - Bull Terrier

Beste leden, tentoonstellers en bezoekers,

Hartelijk welkom op onze 23ste Memorial W. Servranckx.

Wij  wensen jullie allen een aangename en sportieve dag toe en dat de beste moge winnen !

Een grote dank aan:

              - alle sponsors voor hun milde giften

              - alle helpers en medewerkers voor de belangloze inzet

              - de keurmeester en het ringpersoneel

Zij zorgen er immers voor dat deze dag vlekkeloos en in een goede sfeer verloopt.

Verder nog een goede raad aan de bezoekers :

KOOP NOOIT EEN HOND ZONDER STAMBOOM !

Neem contact met de desbetreffende Rasclub of de K.M.S.H.

Het bestuur

 

PRIJZEN / PRIX

Miniatuur Bull Terrier

- Een beker voor de eerste 4 van elke klas/ Une coupe pour les premier 4 de chacque classe.

- 1 beker voor het CAC reuen / une medaille pour le CAC  mâle

- 1 Beker voor het CAC teven  / une medaille pour le CAC femelle

- 1 Beker voor B.O.B. / une Coupe pour le Meilleur de Race

 

Bull Terrier

- Een beker voor de eerste 4 van elke klas/ Une coupe pour les premier 4 de chacque classe.

- 1 beker voor het CAC reuen / une medaille pour le CAC  mâle

- 1 Beker voor het CAC teven  / une medaille pour le CAC femelle

- 1 Beker voor B.O.B. / une Coupe pour le Meilleur de Race

 

Eindkeuringen /  Jugements finales

 

 - Best Baby in Show/ Meilleur Bébé de l'Exposition (Miniature & Standard)

 - Best Puppy in Show/ Meilleur Puppy de l'Exposition (Miniature & Standard)

 - Best Junior / Meilleur Jeune ( BT Standard) *

 - Best in Show (Miniature & Standard)  = Memorial Servranckx Trophy

 

 *  of:  Norbert Heitkamp Challenge voor de hond, indien de eig. Belgisch lid is BTCB

     ou:   Een Beker voor de hond indien de eigenaar geen lid is BTCB

 

     of: Norbert Heitkamp Challenge pour le chien si le prop. est membre Belge du BTCB

 *  ou: Une Coupe pour le chien si le prop. n'est pas membre du BTCB

 

Een geschenk voor elke niet geplaatste hond                                                         

Un cadeau pour chaque chien non placé                                         

 

REGLEMENT VAN DE TENTOONSTELLINGEN ERKEND DOOR DE KONINKLIJKE UNIE SINT HUBERTUS

Het reglement van de Koninklijke Kynologische Unie Sint Huber-tus zal toegepast worden op deze tentoonstelling. Het bestuur verzoekt de exposanten die er kennis van wensen te nemen, zich te wenden tot het secretariaat. De goede werking van de diverse diensten van de tentoonstelling eist een stipte toepassing ervan.

De keuringen beginnen om 10 uur stipt.

VERZORGING DER HONDEN: met de honden kan rondgewandeld worden in de wandelzone. Zij moeten daarvoor aan de leiband gehouden worden. Het is niet toegelaten zonder speciale toestemming, een hond los te maken of te verwijderen van zijn plaats gedurende de opening van de tentoonstelling. Bij iedere inbreuk op deze bepaling kan een boete, vastgesteld door het inrichtend bestuur, opgelegd worden. Het is ten strengste verboden met de honden voor de hokken te wandelen. Geen enkele exposant mag zonder speciale toestemming een hond van zijn plaats verwisselen. Geen enkele persoon mag een hond aanraken noch terugtrekken bij het einde van de tentoonstelling indien hij geen drager is van zijn toegangskaart.

BELANGRIJK: het is de exposanten formeel verboden, prijzen behaald op andere tentoonstellingen, aan te plakken.

VERANTWOORDELIJKHEID: het inrichtend bestuur neemt alle mogelijke voorzorgen om de reinheid en goede verzorging te verzekeren van de honden aanwezig op de tentoonstelling, alsook voor alle voorwerpen, welke haar zouden toevertrouwd worden. Het bestuur kan echter niet de minste verantwoordelijkheid aanvaarden voor diefstallen, verlies of schade, berokkend hetzij aan de honden, hetzij aan de voorwerpen in de lokalen aanwezig. De geachte bezoekers worden met nadruk verzocht zich niet te dicht bij de honden te begeven, daar het bestuur alle verantwoordelijkheid afwijst voor beten of andere ongevallen.

Alle in het reglement niet voorziene voorvallen en alle betwistingen betreffende uitvoering ervan, zullen onmiddellijk en zonder mogelijkheid van beroep door het bestuur beslist worden.

ZEER BELANGRIJK

===============

NOTA: (art. 25) De fokker mag honden van zijn eigen fok, welke in andere handen overgegaan zijn, tentoonstellen, op voorwaarde dat de namen van de huidige eigenaars aangegeven worden, gevolgd door de melding: voorgesteld door dhr/mv .........als fokker.

BELANGRIJK BERICHT: De klassen van individuele mededinging zijn de volgende:

baby,puppy-, jeugd-, open-, intermédiaire, gebruikshonden-, kampioens-, fokkers- en veteranenklas.

Alle inschrijvingen, gedaan door de exposanten, gebeuren 'Bona Fide' en onder hun verantwoordelijkheid.

Elke onjuiste verklaring, die aanleiding zou gegeven hebben tot het inschrijven van een hond in een klas waartoe hij niet gerechtigd is, brengt met zich de vernietiging van de bekomen uitslag en de terugname van de prijzen welke de hond zou gewonnen hebben en, gebeurlijk, de sanctie voorzien door het reglement.

 

KAMPIOENSSCHAPSPRIJS OF C.A.C.

==========================-=====  

tot het bekomen van de NATIONALE TITEL VAN SCHOONHEIDSKAMPIOEN

Alleen in open-, gebruikshonden-,fokkers- of kampioensklas.

Deze kampioenschapsprijs mag toegekend worden op deze tentoonstelling aan beide geslachten van elk der rassen opgenomen in het tentoonstellingsprogramma. De kampioenschapsprijzen uitgeloofd op deze tentoonstelling dienen tot het bekomen van de titel van kampioen, indien deze door de Kynologische Unie Sint-Hubertus officieel bekrachtigd worden (zie reglement van het Nationaal Kampioenschap, art 4).

Wij brengen in herinnering dat vanaf 1 januari 1991, voor rassen die niet onderworpen zijn aan werkproeven, de mogelijkheid bestaat om op twee manieren het SCHOONHEIDSKAMPIOENSCHAP te verwerven:

-Ofwel volgens de oude formule: 3 C.A.C.'s waarvan één op de Tentoonstelling (Brussel) van de Koninklijke Maatschappij St.Hubertus, en onder twee verschillende keurmeesters.

-Ofwel 4 C.A.C.'s onder vier verschillende keurmeesters, waarvan één CAC-CACIB en één C.A.C. op de RASSPECIALE tentoonstelling, voor zover er minstens 50 honden aanwezig zijn, puppies en veteranen niet meegerekend. Door 50 honden aanwezig, moet men verstaan: dat alleen alle variëteiten verenigd van hetzelfde ras(wanneer ze van bouw en uiterlijk homogeen zijn) onder deze formule vallen.

 

KLASSENINDELING

===============

 1. BABYKLAS : voor honden van 3 tot 6 maanden (in deze klas worden slechts de kwalificaties "veelbelovend", "belovend" en "voldoende" gegeven).

2.PUPPYKLAS: voor honden van 6 tot 9 maanden (in deze klas worden slechts de kwalificaties "veelbelovend", "belovend" en "voldoende" gegeven).

3.JEUGDKLAS: voor alle honden van 9 tot 18 maand oud op de dag van de tentoonstelling. Deze klas komt niet in aanmerking voor het C.A.C., wel voor B.O.B. mits uitmuntend.

4.OPENKLAS: voor alle honden vanaf 15 maanden op de dag van de tentoonstelling.

 1. INTERMEDIAIRE klas: voor alle honden van 15 tot 24 maand oud op de dag van de tentoonstelling

6.FOKKERSKLAS: voor honden vanaf 15 maanden die toebehoren aan de fokker of door hem ter deze titel worden tentoongesteld.

7.GEBRUIKSHONDENKLAS: minimum leeftijd 15 maanden op de dag der tentoonstelling. Open voor alle honden die een klassementsprijs of een C.Q.N. behaalden in een open C.A.C.wedstrijd. Certificaat bijvoegen.

8.KAMPIOENSKLAS: minimum leeftijd 15 maanden op de dag der tentoonstelling. Open voor honden die een Internationale of Nationale Schoonheidskampioenstitel behaald hebben. Certificaat bijvoegen.

9.VETERANENKLAS: voor honden ouder dan 8 jaar.

10.KOPPELKLAS: voor twee honden van dezelfde variëteit maar van verschillend geslacht, welke eigendom zijn van de exposant. Om in koppelklas te kunnen mededingen moeten de twee honden ook ingeschreven zijn in een der klassen van individuele mededinging.

11.GROEPSKLAS: voor minstens drie honden van dezelfde variëteit zonder onderscheid van geslacht, welke eigendom zijn van de exposant. Om in de groepsklas te kunnen mededingen moeten alle honden ook ingeschreven zijn in één der klassen van individuele mededinging.

12.FOKDIERKLAS: voor honden (reu en teef) voorgebracht met minstens drie afstammelingen op de tentoonstelling tegenwoordig en ingeschreven in een klas van individuele mededinging. De klassering houdt alleen rekening met de waarde der afstammelingen en de prijzen worden toegewezen, welke ook de ouderdom en de staat van het fokdier weze; het volstaat dat hij/zij ook op de tentoonstelling aanwezig is.

 

BELANGRIJK:

============

Het is verboden deel te nemen aan meer dan één klas van de individuele mededinging, met uitzondering van de Voorttelers-klas. Om in de Koppelklas of in de Groepsklas te kunnen mededingen moeten alle honden echter ook ingeschreven zijn in één der klassen van de individuele mededinging.

REGLEMENT DES EXPOSITIONS RECONNUES PAR L'UNION CYNOLOGIQUE SAINT-HUBERT.

Le règlement de l'Union Cynologique Saint-Hubert sera appliqué à cette exposition. Le comité prie Mm. les exposants, qui désireraient en prendre connaissance, de s'adresser au Sécrétariat. Le bon fonctionnement de tous les services de l'exposition exige son application la plus stricte.

Les jugements commenceront à 10 heures précises.

SOINS: Les chiens pourront être promenés dans la zone prévue. Ils devront être tenus en laisse pendant la promenade. Il n'est pas permis de détacher ou d'éloigner, sans une autorisation spéciale, un chien de sa place pendant l'ouverture de l'exposition. Toute infraction à cette mesure d'ordre sera passible d'une amende fixée par le comité organisateur. Il est expressément défendu de promener les chiens devant les cages. Aucun exposant ne pourra, sans autorisation spéciale, changer un chien de la place qui lui a été assignée. Personne ne peut toucher à un chien ni le retirer à la fin de l'exposition s'il n'est porteur de sa carte d'admission.

IMPORTANT: Aucun affichage ne peut être effectué qu'après avoir revêtu du cachet d'autorisation du secrétariat. Il est strictement défendu aux exposants d'afficher des cartes de prix obtenus dans d'autres expositions.

 

RESPONSABILITES: Le comité organisateur prendra toutes les mesures possible pour les bons soins et la propreté des chiens envoyés au concours, comme aussi de tous autres objets qui pourraient lui être confiés; cependant, il n'entend accepter aucune responsabilité du chef de vols, pertes ou dommages causés soit aux chiens, soit aux objets déposés, dans le local de l'exposition, pour quelque cause que ce soit. Mm. les visiteurs de l'exposition sont instamment priés de ne pas trop s'approcher des chiens, le comité déclinant toute responsabilité du chef de morsures ou autre accidents. Tous les cas non prévus au présent règlement et toutes les contestations rela-tives à son execution seront jugés immédiatement et sans appel par le comité de l'exposition.

 

TRES IMPORTANT

==============

NOTE: Le producteur peut présenter des chiens de son élevage passés en d'autres mains, à condition d'indiquer le nom des propriétaires actuels, en les faisant suivre de la mention: présenté par M/Mme..................à titre d'éleveur.

 

IMPORTANT: Les classes de concurrence individuelle sont les classes des bébés,  puppy, jeunes, ouvertes, travail, éleveur, champion et vétéran.

Tous les engagements sont fait 'Bona Fide' par les exposants et sous leur responsabilité.

Toute déclaration inexacte, qui aura eu pour effet de faire figurer un chien dans une classe dont l'acces aurait dû lui être interdit, entraînera l'annulation et la restitution des prix gagnés indûment et, éventuellement, la sanction prévue par le règlement.

 

CERTIFICAT D'APTITUDE OU C.A.C.

==============================

au CHAMPIONNAT  NATIONAL DE BEAUTE, seulement en classe ouverte, travail, élevage ou champion.

Il pourra être décerné un certificat d'aptitude au championnat national de beauté de l'Union Cynologique Saint-Hubert (CAC)

-pour chaque sexe, dans toutes les races énumérées au program-me. Les C.A.C. proposés à cette exposition entreront en ligne de compte pour l'obtention du titre de champion, pour autant qu'ils soient homologués par l'Union Cynologique Saint-Hubert (voir règlement du championnat national,art.4).

Pour rappel, à partir du 1er janvier 1991, les races non-soumises au travail auront désormais deux possibilités d'accéder au CHAMPIONNAT NATIONAL DE BEAUTE:

-Ou bien l'ancienne formule: 3 C.A.C. dont 1 à l'Exposition (Bruxelles) de la Société Royale St.Hubert, et sous 2 juges différents.

-Ou bien 4 CAC sous 4 juges différents, dont 1 CAC-CACIB et 1 CAC à l'exposition SPECIALE DE LA RACE, pour autant que celle-ci compte au moins 50 chiens présents,bébés,  puppies et vétérans exceptés. Par 50 chiens présents, il faut entendre: toutes variétés réunies d'une même race morphologiquement homogène, soumis à cette formule.

 

EXPLICATION DES CLASSES

=======================

1.CLASSE Bébés: réservées aux chiens âgés de 3 à 6 mois (dans cette classe seuls les qualificatifs "très prometteur", "prometteur" et "suffisant" peuvent être attribués).

2.CLASSE PUPPIES: réservées aux chiens âgés de 6 à 9 mois (dans cette classe seuls les qualificatifs "très prometteur", "prometteur" et "suffisant" peuvent être attribués).

3.CLASSE JEUNES: pour tous les chiens âgés de 9 à 18 mois, le jour de l'exposition. Cette classe n'entre pas en ligne de compte pour le C.A.C. Prévu que la qualification est excellent, il concourt pour le B.O.B.

 1. CLASSE INTERMEDIAIRE : pour tous les chiens âgés de 15 à 24 mois, le jour de l'exposition.

6.CLASSE OUVERTE: pour tous les chiens à partir de 15 mois au moins le jour de l'exposition.

7.CLASSE ELEVAGE: réservée aux chiens âgés de 15 mois au moins, appartenant au producteur ou exposés par lui à ce titre.

8.CLASSE TRAVAIL: âge minimum 15 mois le jour de l'exposition. Ouverte aux chiens, ayant obtenu un prix de classement ou un C.Q.N. dans une épreuve ouverte à C.A.C.

Joindre certificat.

9.CLASSE CHAMPION: âge minimum 15 mois, le jour de l'expositi-on. Ouverte aux chiens ayant obtenu un titre de Champion International ou National. Joindre certificat.

10.CLASSE VETERANS: réservées aux chiens âgés de plus de 8 ans.

11.COUPLES: pour deux chiens de la même variété mais de sexe différent, qui sont la propriété de l'exposant. Pour concourir en classe couples, les deux chiens doivent également être inscrits en classe de concurrence individuelle.

12.GROUPES: pour au moins trois chiens de la même variété, sans différence de sexe, également être inscrits en classe de concurrence individuelle.

13.CLASSE DE REPRODUCTEUR: pour les chiens (mâles et femelles) accompagnés d'au moins trois descendants, et inscrits en classes individuelles. Le classement tiendra compte uniquement de la qualité et des prix remportés par les descendants, quels que qoient l'âge et l'état du reproducteur. Il suffit que celui-ci soit présent à l'exposition.

 

IMPORTANT

===========

Il n'est pas permis de prendre part à plus d'une classe de participation individuelle. Pour concourir en Classe Couple ou en Classe Groupes, les chiens doivent également être inscrits en classe de concurrence individuelle.

Information
  • Gratis online catalogus / Free digital catalogue;
  • Papier catalogus - 5 EUR
  • Prevention and corona measures according to government regulations at the time of the exhibition;
  • When the show has to be cancelled because of Covid we will reïmburse the entry fee minus 6,05 %.

51°15'44" N 04°27'34" E
Fort van Merksem
Fortsesteenweg 120
2170 Merksem
Belgium
VZW BTCB

Katalog

Online-Katalog dieser Ausstellung öffnen:

Online-Ergebnisse

Finden Sie hier die Ergebnisse dieser Ausstellung online:

Anmeldung

Die Meldung für diese Ausstellung ist derzeit nicht möglich.